Sashikoni

26 tekstów – auto­rem jest Sashi­koni.

Brak

Dziew­czy­na pod­biegła do niego, zarzu­ciła mu ręce na ple­cy i moc­no ścisnęła go za koszulę tuląc głowę do je­go pier­si. Czuł na so­bie jej ciepły i nierówny od­dech. Chwi­la trwała tak magicznie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 31 lipca 2011, 16:22

Znikając w obcym

Odpływa okręt a ja na nim
Stojąc na pokładzie
Za­cis­kając pięści na barierkach
Odpływam...
W niez­naną krainę
niesiony wzburzo­nymi falami
Znikam...
... z oczu tych na brzegu
W od­da­li ma­jaczą tyl­ko żagle
Czy kto­kol­wiek zapłacze
za sza­rym okrętem,
za­pamięta zni­kający je­go widok
i człowieka na pokładzie.
Zatęskni, za­woła... ?
A pośród noc­nej ciszy
roz­niesie się tyl­ko szept
drżący...
Prze­pełniony smutkiem.
Popłynie ku gwiazdom
W da­lekie odmęty...
Zni­kając w czar­nej głębi nocy
Niczym sza­ry okręt
... zniknął pośród fal. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 maja 2011, 21:00

Nieśmiertelni

Pow­stają nieśmier­telni z nicości
Oczy ich płoną szaleństwem
Łapiąc wzro­kiem tą głębię
To­niesz w bez­kres­nym odmęcie.
Błyszczący...
Ocean wspom­nień za­mie­rzchłych dni
Czasów...
Za­pom­nianych przez ludzki umysł.
...
Twarz wyk­rzy­wiona gry­masem bólu
Cier­pienia po­wodo­wane zmianą egzystowania
Ścieżka podążania umysłów ludzkich
Ude­koro­wana szkiele­tami swych bliźnich
Destruktywna...
Niczym zamęt płonące­go piekła
Więzienia...
Krępujące­go złem ludzkie dusze.
...
Krzyk roz­dzierający ich usta
Mrożąca krew zim­na agonia
Mor­der­cza nu­ta drze­miącej wściekłości
Wy­raża duszę całej przeszłości.
Marność...
Wy­niosłości tych te­raźniej­szych dni
Nienawiść...
Bijąca z odmętów wspomnień.
...

Słychać głuche uderze­nia bębna
zwiastującego...
Na­dejście nieśmier­telnych nieumarłych
... z zaświatów. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 marca 2011, 10:42

Noc

Zszedłem ze ścieżki prawości
Kroczę tą złą niehonorowości
Zep­su­ty niczym zgniły owoc
Przek­witnięty na tym drzewie.

Liczy się by­cie pierwszym
Zwycięzcą...
Wyg­ra­nym w swych marzeniach.
Dum­nym każdych życiowych czynów
Bez żalu, poczu­cia straty
Nie prze­gapić te­go prze­mijające­go
Życia...
Jest je­dynie dzi­siej­szy dzień.

Kroków włas­nych szlak obrany
Iść nim przed siebie
Dla siebie, nie innych
Brnąc drogą włas­nej duszy.

Każde­go dnia toczę wojnę
z de­monem we wnętrzu.
Z mą czarną stroną
mroczniej­szą niż głębia nocy. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 marca 2011, 11:07

Jeśli prze­gapi­my mo­ment by złapać nad­chodzące szczęście, to przej­dzie ono obok. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 marca 2011, 08:53

Chłopak sta­je się mężczyzną gdy spo­tyka tę ko­bietę, do której przy­ciąga go niczym mag­nez - mi­mo cier­pienia i smut­ku... Ko­bietę, z którą chcę spędzić resztę swe­go życia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lutego 2011, 14:15

W drodze na szczyt szczęścia naj­trud­niej jest pos­ta­wić pier­wszy krok i wyb­rać którą podążyć ścieżką. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 lutego 2011, 11:58

Skrzydlata iluzja

Z pleców wy­ras­tają im skrzydła
praw­dzi­we, będące ich częścią
Oni jed­nak załamują ręce..
Gest bez­radności, głup­cy !
Żałos­na stra­ta swych możliwości

Skrzy­deł mych włas­nych imitacja
Zle­pione pióra i wosk, jak Ikar
Wznoszę się ku słońcu, szczęściu
Im bliżej tym bardziej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 lutego 2011, 10:35

Zmienić się wca­le nie jest tak trud­no, wys­tar­czy w coś uwie­rzyć i pragnąć te­go... Po­lecieć z wiat­rem a zmiany sa­me przyjdą przez to w co się wierzy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 lutego 2011, 11:40

Im da­na oso­ba jest bliższa nasze­mu ideałowi tym bar­dziej boimy się w niej zakochać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 stycznia 2011, 02:04
Sashikoni

Jeśli zaciśniesz pięść niczego nie uchwycisz.. ani przyjaciół, ani ziemi, ani nieba... ale jeśli ją rozluźnisz otrzymasz cały świat. - Fighter in the wind.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność